"Bármi, ami egy bizonyos pillanatban született vagy készült,
magán viseli annak a pillanatnak jellemvonásait"
(C. G. Jung - Az Aranyvirág titka)

GÓLEM

A bolygók elosztása a Zodiákus jegyeiben és a különböző sorsterületeken összefoglaló képet adhat a vállalkozás (Gólem) jellegéről és annak fő (sors)tendenciáiról. Itt nem egy személyről van szó, ezért a szerepszemélyisége (Ascendens) személytelen arcot mutat, magánviselve a tömegsors társadalmi vonásait.

A bolygók többsége a "pozitív" jegyekben azt jelzik, hogy a Gólem egy igen nagymérvű, leleményes kezdeményezés kifejeződése, mely a szerző karaktere mélyén meghúzódó és mindig másokra hatni akaró igényéből fakad. Az I.C. rávilágít a Gólem eredetére, ahol a IV. ház ura és társura kedvező fényszöge (Jupiter sextil Szaturnusz) lehetővé teszik a szerzőnek, hogy rálásson személyiségének és egzisztenciális feszületségeinek gyökerére (a szerző radix képletében Jupiter quadrat Szaturnusz) és egy személytelen eszköz segítségével azokat megoldja. A Gólem születésének határozottan karmikus jellegéről a Mérleg-Ascendenssel együttálló felszálló holdcsomópont árulkodik, mely a társadalmi integrációnak egy szokatlan módját testesíti meg. Ebben a modern kapcsolatteremtési formában a Gólem igyekszik ötvözni a kapcsolódás igényét (Vízöntő-Vénusz, mint születési társuralkodó) a kommunikáció kényszerével (Mérleg-Mars trigon Jupiter-Merkúr-Uránusz a Vízöntőben), amely a három transzcendens bolygó bekapcsolódása révén tömegsors színezetet kap. A bolygók zömének horizont alatti helyzetéből ítélve ez a megnyilvánulni vágyó akarat mégis befelé van irányítva, ugyanis itt húzódik meg az intimitást igénylő, magába mélyedő lélek kreatívan megélt önvalója (Selbst). A Gólem törekvéseiben nem a siker szerepel első helyen, ez csak áttételesen, erős belső szűrökön keresztül átjutva, a külvilág hatását magában feldolgozva érvényesül. A nyugati hemiszféra erősebb képviselete kevés tetterőt árul el, és ez inkább a reflektáló, önzetlenebb megnyilvánulásnak kedvez. Általánosságban a Gólem életének második felében jelentkeznek a kiemelkedőbb eredmények, és a személyiségének (pontosabban személytelenségének) végleges jegyei is ekkor alakulnak ki. A Gólem fejlődési irányát még módosíthatja egy rejtett erkölcsi vagy lelki "gubanc" (mint indíték), esetleg a szerző titkolt reménye, hogy a Gólem által bekövetkezett valamilyen váratlan esemény olyan belső megtapasztalást tesz számára lehetővé, mely teljesen más síkra helyezi életét.
A Gólem játék, de komoly, "véresen komoly" intellektuális játék lehet. A négy alapelem elosztásának arányából a levegő elem messze kimagaslik, jelezvén az intellektuális energia erős túltengését, mely az irodalmi alkotások szinte alapvető feltétele, de egyben határozatlanságot, változékonyságot, nyugtalanságot is társit a mozgás és kapcsolódás készségéhez, tehát ez esetben "kedvező" tulajdonságokkal ruházza fel a szellemi teljesítmények kergetésének bűvkörébe esett "áldozatot". Ám a vízelem hiánya figyelmeztet az ösztönös megérzések és a külső benyomások iránti érzékenység csökkenésére, ezzel elősegítve a lelki szempontok mellőzését, mely végül zsákutcába torkollhat, és kizárólag intellektuális önkielégítés síkjára terelhetik a "szülemény" és a vele kapcsolatba állók életét.
A Gólem állandóan mozgásban levő egyszer fent, egyszer lent életritmusát a földies Szűz-Ascendens szerencsésen visszafogja, valamennyire is gyakorlati keretek közé szorítva megnyilvánulását. A születési uralkodó helyzete (a Merkúr több mint bizalmasan "átölelve" a Jupitertől és az Uránusztól a Vízöntő jegyében) meghatározza a "szülemény" rendeltetését. Az 5. ház csúcsán lévő Uránusz uralmi státuszából hirdeti, hogy a Gólem az új, modern technika vívmányának ékesen szóló példája akar lenni, magán viselve az eredetiség pecsétjét is. A vállalkozás itt az intellektuális szórakozás formáját is magára ölti (5. ház csúcsa a Vízöntőben), mely nem csak a modern gondolatok (Vízöntő-Merkúr), hanem emberbaráti elkötelezettségből sarjadt érzések kifejezését is segíti (Vízöntő-Vénusz), valamint teret biztosít a magasabb eszmeiségbe vetett hitnek is (Vízöntő-Jupiter), melyek magasrendű intelligenciát, optimizmust társít a Gólem teremtő játékosságához. Minden eszme, amely fejlődést vagy javuló változást hoz a társadalomba, megszállottjává teheti művelőjét a modern technika e területén (Vízöntő-Uránusz).
A Hold kedvezőtlen bekapcsolódása az "intellektuális mag" (Merkúr-Uránusz-Jupiter) játékába növeli a közvélemény (Hold) befolyásolásának lehetőségét, mely nincs tudatában az új technika által nyújtott reális lehetőségekkel és veszélyekkel. A halál házában tanyázó Hold éppen e diszharmonikus fényszöge (Hold quadrat Merkúr-Uránusz-Jupiter) mutatja a Gólem érzelmi sivárságát, az emberek között ily módon létrejövő kapcsolatok érzelem mentes viszonyát, az érzelmek halálát, melyet a képlet víz elemének hiánya csak kiélez. Az itt tapasztalt értelem-érzelem egyensúly kibillenése a Vízöntő kor méltó "ügyvivőjévé" avatja a Gólemet. Ez jelzi többek között azt a nyughatatlanságot, melyet a magányosságtól való félelem vált ki a hálózathoz kapcsolódó személyekből, mivel a kapcsolat nem közvetlen. Ennek feloldására siet a ködös Neptunusz a "minden egy" érzésével (Neptunusz trigon Ascendens). Utóbbi hatására felmerülhetnek bizonyos gondok a szerzői joggal kapcsolatban (Neptunusz a IV. házban), emellett váratlan események is megzavarhatják a Gólem békés életútját, sok idegfeszültséget okozva - egészen kimerültségig - a játék résztvevőinek.
A Hold bár alaptermészetével összhangban lévő jegyben tanyázik (Bika) a szórakozottság, a meggondolatlanság vagy a könnyelmű, felelőtlen játékszenvedély esetleg a kalandvágy anyagi vesztességeket hozhat a partnereknek (támadott Bika-Hold a partnerek vagyonának területén). Óvatosságra int a Hold együttállása a Sharatan ("Kosszarv") csillaggal, mivel a messzefénylő óriás az égi mécsesünkben a lelkes, de visszafojtott erők pattanásig feszült légkörét teremtheti meg, úgy mint egy puskaporos hordóban, mely óvatlan pillanatban felrobbanhat (psychoboom), ellenőrizhetetlen irányba sodorva a történések menetét. A színfalak mögött zajló kollektív dráma (Hold a 8. házban) végső soron az érzelmek átértékelésével hozhat változást az emberek lelki életében, vagy a kibillent női energiák ösztönzik a napjainkban is látványosan teret hódító női emancipáció érdekes, de cseppet sem derűs megnyilvánulásait, ahol a női és az anyai szerep összhang nélkül, egymást kiszorítva bontakoznak ki (Vízöntő-Vénusz quadrat Bika-Hold).
Az "intellektuális magnak" a Holdhoz vetett fényszögén kívül, nem igen van "rossz" kapcsolódása, és jó kozmikus helyzetének köszönhetően katalizátorként működhet, mérsékelve a három legkártékonyabb bolygó hatását (Jupiter-Merkúr-Uránusz sextil Szaturnusz, trigon Mars, sextil Plútó), intellektuális-szellemi síkra terelve azok energiáit. Figyelemre méltó, hogy Jupiter-Merkúr-Uránusz stellium a Szaturnusz és a Plútó távolságának a felezőpontján van, kedvező fényszöggel (sextil) oldva a két legfélelmetesebb bolygó hatását. Ez teszi lehetővé a régi struktúra legyőzését (Szaturnusz) egy mélyebb igazság érdekében (Plútó), mivel kész végigmenni a válságokon, hogy megtapasztalja az átváltozás élményét. Ez rendkívül fontos a Szaturnusznak, mely a Gólem szerzőjének legfontosabb személyiség-jelölőjét befolyásolja (a szerző horoszkópjának I. házában a Nap együtt áll a Szaturnusszal a Skorpió jegyében). A Gólem Szaturnusz trigon Plútó könnyebben oldható fényszöge lehetőséget nyújt a szerző Szaturnusz quadrat Plútó szilárd-jegyben álló nehezen oldható feszültségére, melynek hatására majdnem mindig kiérezhető egy merevség, cselekedeteit áthathatja az önérdek hulláma, amely kegyetlen, de gyakran igazságos kritikával illet mindent és mindenkit, függetlenül az érdekektől. Olyan személyiség-vonásokat mutat, melyek ellentmondásokkal terhesek és az egyéniséget feltétlenül érvényesíteni akarják, de ez nem akadályozza meg abban, hogy ösztönzéseit nyíltan, nagy függetlenség-tudattal magyarázza, kövesse.
A Gólem Kos-Szaturnusz oppositio Mérleg-Mars nehéz kapcsolódása növeli a "játék" élességét, a résztvevők néha erőszakos megnyilvánulását, önmagukkal és másokkal szembeni kíméletlen fellépését, a mértéktelen, túlhajszolt tevékenységet, amely gyakran becsvágyból, zabolátlan hatalomvágyból ered. A Jupiter jótékony hatása (sextil) úgy igyekszik mérsékelni ezt, hogy a realitások és a szívósság vonalán edzett akaraterőt egy magasabb cél megvalósítására ösztönzi. Majd a Merkúr a legapróbb részletekig elemzi a folyamatot, hogy csak a célra összpontosított figyelem, a gondolkodó tevékenység gyümölcse teremjen meg. Az ily módon koncentrált erő az Uránusz hatására már egy személytelen cél érdekében is kibontakozhat. Ez odavezet, hogy a kegyetlenül kemény, önmagával sem törődő egyéni célok nagyobb horderővel bírnak majd, ahogy a tömegsors jelleg is bekapcsolódik a történések menetébe, végső soron arra sarkalva a szerzőt, hogy tapasztalatát mások érdekében is hasznosítsa (Szaturnusz trigon Plútó).
A Gólem személyiségének (személytelenségének) megragadása a feltétlenül megoldást kikényszerítő bolygó, a Plútó által lesz megkoronázva. A gyökeres változásokat hozó bolygó nem csak annak köszönheti fontos szerepét, hogy a kommunikáció területén tanyázik (3. ház), hanem mert a Mars és a Jupiter-Merkúr-Uránusz intellektuális koncentrátum felezőpontjában áll. Ezért összegyűjti és összpontosítja azt az erőt, mely átváltoztatva a jelenségek értelmezésének régi szintjét egy új szemlélet megjelenését tesz lehetővé. Tehát az intellektuális szórakozás örömére vágyó önző Mars, a Plútó hatására olyannyira átitatódik a tömegsors vonzalmával, hogy könnyebben fogja rászánni magát, hogy a közösség érdekében tevékenykedjen. Hajlandó felfedni rejtett szándékait, amely váratlanul tőr elő az élet bizonyos szakaszán. A közvetlen személyiség (személytelenség) területén tanyázó retrograd Mars jelzi, hogy ez a változás csak viszonylag későn következik be, miután a szembenálló felek (Mars oppositio Szaturnusz) már felemésztették ellenségeskedésük alapját és kiürítették fegyvereik lőtárát. Csak akkor állhat vissza az erőegyensúly (felszálló Holdcsomópont a Mérlegben), ha a zavar hullámai, melyet a Gólem gerjesztett a polgári életben elsimulnak, s amelyet a "házi sárkányok" nem éppen kitörő lelkesedéssel fogadtak annak idején. Hiszen nem csoda, ha az új "művi" szülemény elutasításra számíthat a női nem részéről (Hold quadrat Jupiter-Merkúr-Uránusz), mivel azok az intellektuális képességek, melyek a világmindenséget átfogó törvényeinek a megismerésével kecsegtettek (M.C. együttállása a Sarkcsillaggal) érzelmi sivársággal riogatták a családokat.
A Nap fényszög nélküli helyzetét a jegy urainak fényszögkapcsolata befolyásolja (Szaturnusz sextil Uránusz), így a sorsbolygók hatására a Gólem által elindított folyamat a társadalom tudományos fejlődését célozza, az intellektuális függetlenség tudatosan vállalt "misszióját", amelyet bizonyos okkult hatás is jellemez, enyhén misztikus hajlamokkal színezve. A misztikus élmények nagyobb részét, tekintettel a Gólem Neptunuszának fényszög nélküli állására a IV. házban, átengedi a szerző Neptunuszának, amely a titkokat jelölő 12. házból két másik transzcendens bolygóval is kapcsolódik: a Neptunusz quadrat Uránusz a nyers logikán túlfekvő kérdések tanulmányozását, a hit és a meztelen realitások ihletet szintézisét hozhatják, melyet viszont az egyensúlyvesztés minden veszélye fenyeget, míg a Neptunusz sextil Jupiter-Plútó közel az Oroszlán-M.C.-hez a világsikert vagy világbotrányt helyezi előtérbe. Azt, hogy a szélsőség melyik pólusát kell értelmezni, a szerző képletének egyéb, mentális utalásai jelölik.

Josephus

LB